Uitvaartvereninging De Laatste Eer

Jubbega-Hoornsterzwaag

 

Enkele belangrijke mededelingen voor de leden.

 

a. De vereniging keert € 1250.- uit aan haar leden bij overlijden.

b. De contributie bedraagt € 25.- per persoon per jaar.

c. De contributie inning vindt eenmaal per jaar plaats, bij voorkeur door middel van automatische incasso. ( per accept giro geldt een toeslag van € 2.50 )

 

1. Ieder is lid vanaf 18 jaar. Kinderen beneden 18 jaar zijn bij de ouders of verzorgers meeverzekerd. Wijzigingen in de gezinssamenstelling dienen te worden gemeld aan de vereniging [o.a. geboorten].

 

2. Bij niet tijdig betalen van de contributie, binnen 3 maanden worden € 2.50 aanmaningskosten in rekening gebracht.

 

3. Wanneer een lid na 18 maanden, na aanbieding van kwitanties en aanmaning niet betaald heeft, kan hij of zij krachtens het huishoudelijk regelement worden uitgeschreven als lid. Hierna kunnen er geen rechten meer voortvloeien uit het lidmaatschap.

 

4. Bij een overlijdensgeval dient men contact op te nemen met onze bode of het bestuur. Indien er geen melding plaatsvindt kan de uitkering in gevaar komen.

 

5. Wij als Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" zijn statutair verbonden aan de Stichting Opbaarruimte Gorredijk e.o.         

 

 note. aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend